Перейти до основного вмісту

Korbut Travel

Село Высшетарасовка

Материалы из книги: А.Ф. Кащенко. Великий Луг запорозький
Автор фото: М.Корбут.

Понад Дніпром і його протокою Тарасом, лежить село Верхньотарасівка. За переказами селян, ці назви походять од запорозького військового старшини Тараса, який сидів тут зимівником ще задовго до скасування Січі, а саме року 1770-го.

Автор фото - Марьян Корбут

Після знищення Січі Верхньотарасівка з околицями дісталася казні, а 1778 року була пожалувана царицею Катериною статс-дамі Браницькій. Та продала ті землі із селом Лессію, а він уже року 1802-го спустив їх Струковій, чий рід і досі володіє Верхньотарасівкою. Проти цього села на Дніпрі кілька островів із шелюгами та дрібним лісом. Тут же міститься й перевіз перонами у Великий Луг, а лугом пролягають шляхи на лівий берег до сіл Благовіщенського та Балки.

Верхнетарасовское на карте Шуберта XIX века

У селі Верхньотарасівці живуть не чисті українці, бо власники села, ще за часів кріпацтва, маючи винницю та сукноварню, переселяли сюди своїх кріпаків із Московщини.
За Верхньотарасівкою вигляд правого берега Великого Лугу одразу відміняється: надбережні гори із 60 сажнів знижуються до 44-46 і відступають на 5-6 верст од Дніпра, а через те балки, які впадають у Великий Луг, уже мають не такі сторчові боки.


Автор фото - Марьян Корбут

Неначе зрадівши, що можна розлитися ще ширше, Дніпро починає відкидати протоки праворуч, підходячи до самісіньких гір. Біля Верхньотарасівки од нього витікає протока Тарас, трохи нижче - Нажора, а через п’ять верст - одразу дві великі протоки - Перебій та Бугай. Слідом за протоками на правий берег Дніпра переходить і Великий Луг, так що від Верхньотарасівки аж до нижчої Лисої Гори, що біля Нікополя, Дніпро тече, оточений плавнями з обох боків, і з пароплава лише подекуди, понад деревами, видно попід горою за п’ять верст поміщицькі оселі: Нейдорф, Маріїндорф і, нарешті, - невелике село Підгородню.
Їдучи Великим Лугом року 1916-го, я застав, що біля Верхньотарасівки річку Тарас перегачено кам’яною греблею (певне, щоб не витікала вода з Дніпра), проте вона вже промила собі хід, і в неї можна було заїхати човном.

Автор фото - Марьян Корбут

Ліси по річках Тарас, Нажора, Перебій та Бугай, - збереглися до наших часів ще добре, за винятком міцних порід; навпаки - на лівому боці Дніпра проти цього кутка Лугу тягнуться майже зовсім оголені від лісу плавні, лише з лозою та очеретом.
Річка Бугай, пробігши впоперек плавні біля п’яти верст і взявши в себе Перебій, Нажору й Тарас, сягає слободи Підгородньої, а нижче неї зустрічається з півночі з крутою балкою Березуватою. Власниця землі між річкою Бугаєм та цією балкою Яковлева охрестила сей ріг «Мисом Доброї Надії». Коли зійти на гору від її маєтка до Чотирьох могил, то можна побачити

Автор фото - Марьян Корбут

чарівний краєвид: під ногами стелеться безкрайнім зеленим килимом Великий Луг із поплутаними по ньому протоками та озерами а на заході, над лісами, піднімається високою шапкою Томаківський острів - стародавнє запорозьке гніздо.

Відразу за слободою Підгородньою Бугай знову випускає із себе річку Тарас, тільки вже не праворуч, а ліворуч, сам же здобувши назву Джугана, відкидає у праву руку велику затоку, біля якої лежить село великого князя Михайла Миколайовича - Гола Грушівка.  На високих берегах Джугана й Бугая недавно було багато хрестів над домовинами запорожців, похованих за часів Нової Січі (1739 - 1775 роки) й пізніше.

Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской Епархии: Церкви и приходы прошедшего XVIII столетия. - Екатеринослав, типография Я.М. Чаусского, 1880.СЛОБОДА ВЫСШАЯ ТАРАСОВКА-ВЫШЕТАРАСОВКА.

Слобода Высшая Тарасовка, на берегу Днепра, на правой стороне по течению его, многолюдная, с населением зажиточным, при одноштатном церковном причте, находится в Екатеринославском уезде и входит ныне в состав 3-го благочинническаго округа.
Местность нынешних—Высшей, или Верхней Тарасовки и соседней с нею Нижней Тарасовки — из давних лет во всей подробности известна была запорожскому казачеству. Возвышенная у самого Днепра, поэтически-величественная, с прекрасными, восхитительными и живописными видами, равнина Высшей Тарасовки, богатая, цветущая и роскошная, с 1550 года по 1640 год всегда была полна народом, кипела жизню и деятельностью людскою. В период литовско-польскаго владычества в этом краю, здесь было нечто в род польских турниров, рысталищ, скачек и общих гуляний. "На Сёмена" т. е. 1-го сентября ежегодно, в спокойное время, съезжались на эту величественную равнину польские магнаты и паны, их воеводы и полковники. их маршалы и державцы, их дозорцы и коммиссары, на просторе, в полном разгул страстей жили, здесь долго. про-буя силу и ловкость свою и своих буцефалов. По изгнании поляков, местность эту свободно занимали уже запорожцы. В 1740 году здесь  поселился  отставный  войсковый  запорожский  старшина, какой-то Тарас, завел огромный зимовник и с своими хлопцами и мальцами, с своею челядыо и паймитами занимался скотоводством и хлебопашеством, жил долго и умер, оставя имя свое,   на   память,   зимовник  у  этой   местности.

В 1783 году всю эту местность, на значительном пространстве десятин земли, приобрела в собственность графиня Александра Васильевна Браницкая. Заселивши слободу Высшую Тарасовку народом семейным и оседлым, графиня Браницкая поручила, из м. Белой церкви, доверенному своему, директору экономии, надворному советнику Ивану Ильичу Булгакову благоустроить эту слободу, завести в ней все надлежащие порядки и во благо подданных ея сделать в слободе все необходимое. На основании сей доверенности г. Булгаковъ дело по благоустроению слободы Вышетарасовки начал заботами о построении в ней церкви. 15-го сентября 1784 года он подал о сем прошение преосвященному Никифору, архиепископу Славенскому и Херсонскому; в прошении этом писал: "По доверенности мне Ея Сиятельства графини Александры Васильевны Браницкой, слобода Верхнетарасовская, состоящая Екатеринославскаго наместничества в Екатеринославскомъ уезде находится в моем смотрении; в которой все, там живущие подданные, согласно съ усерднейшим рачением желают, когда от вашего высокопреосвященства будет благословением, выстроить вновь церковь в честь святыя великомученицы Александры собственным своим коштом и всем подлежащим снабдить и украсить имеют, с прибавлением и от доброхотных дателей суммы, на что уже ими и собрано некоторое число денег и прочих потребных припасов частию заготовлено, поелику, за отдаленностью других церквей, как не ближе оных в Никиполи и в Алек-сандровской (крепости), которая состоят—первая в 55, а вторая в 45 верстах, в получении христианских треб, в крещении младенцев и в погребении мертвых, по долгу христианскому, терпят крайне нужды. Как же еще там, за неимением церкви, священника, дьячка и пономаря не имеется, то все они обществом, согласно с другими по близости селениями, яко-то майорши Сычевской и камер-юнкера Гагарина Архангельской жителями, избрали к произведению туда во священника города Новых Кайдак соборной Свято-Николаевской церкви рукоположеннаго дьячка Савву Раевскаго, свидетельствуя о его добром и ни в каком худом деле не подозрительном состоянии, объясняя притом, что во оных слободах—в Верхнетарасовской имеется приходских дворов 633, в них муж. 212, а жен. 111, у майорши Сычевской дворов 15, в них муж. 35, а жен. 25, в Архангельской дворов 30, в них муж. 55, а жен. 45, а всего дворов 108, в них обоего пола 482 души. 

В таком случае припадая к святительским вашего высокопреосвященства стопам, всепокорнейше прошу, по вышеписанным обстоятельствам, в показанной слобод Ея Сиятельства, графини Александры Васильевны Браницкой Верхнетарасовской, по желанию всех тамо живущих подданных и других прикосновенных по близости оной помещичьих слобод, архипастырски благословить церковь в честь святыя великомученицы Александры построить и о построении оной, куда подлежит, дать повеление, равно избраннаго ими во священника рукоположеннаго дьячка Савву Раевскаго святительски архипастырским своим благословенем в показанную Верхнетарасовскую слободу посвятить во священника и снабдить его на тот чин ставленною священническою грамотою, равно и на испрошение от доброхотных дателей на строющуюся церковь в епархии вашего высокопреосвященства милостыннаго подаяния наградить за шнуром и печати ю книгою Касательно ж до отмежевания земли для священно-церковно-служителей 120 десятин и угоднаго места для построения церкви; то оные, коль скоро в удовлетворение повелением — о построении церкви и посвящением сего, по аппробацми, дьячка Савву Раевскаго во священника наградить удостоите, неукоснительно мною ассигнованы быть имеют, об отмежевании коих формально и о выдаче на оные планов от меня его превосходительству, г. правителю Екатеринославскаго наместничества,   Ивану   Максимовичу   Синельникову   представлено"... По сему прошению г. Булгакова Епархиальное Начальство немедленно назначило Никопольскаго священника Петра Пищимуку в слободу Вышетарасовку для преподаяния тамошнему народу христианских треб.
Правитель Екатеринославскаго наместничества, Синельников бумагою от 21-го марта 1785 года сообщил преосвященному Никифору, что им предписано уже землемру, подпоручику Дебрецынию, для причта будущей церкви в слободе Вышетарасовке, отмежевать из  дачи графини Браницкой 120 десятин удобной земли при "овраге Усенкове". А в июле месяце того же 1785 года обыватели слободы Верхнетарасовской, полковой старшина Марко Поперечний, значковый товарищ Петр Згурский, Матвей Ворона, Осип Роменский, Стефан Шостаченко и Павел Летучий, по уполномочию от общества, представили преосвященному Никифору прошене, в коем прописали, что постройку церкви берут они на свой кошт, о поддержании и благоукрашении ея всеми силами будут стараться и не допустят ее до обветшалости; равно безбедно будут содержать и продовольствовать и служащее при ней духовенство, в чем представили от себя и письменные трактаменты.

По разсмотрении всех этих бумаг и представленных к делу справок, Славенская духовная Консистория определением своим постановила: разришить в слободе Верхнетарасовской устроить церковь в честь святыя великомученицы Александры. 23-го июля 1785 года, выдана была святительская, храмозданная, благословительная грамота на закладку и сооружение церкви. При отношении от 30-го октября 1785 года правитель наместничества г. Синельников представил преосвященному Никифору законным порядком составленный и утвержденный план на 120 десятин земли, отмежеванной из дачи графини Браницкой для священно-церковно-служителей будущей церкви в слободе Верхнетарасовской. 24-го мая 1786 года, Екатеринославский протоиерей Феодор Фомич  соборне, по церковному чиноположению, в слободе Вышетарасовской   освятил   место   под   церковь   и   положил закладку на сооружение оной. 22-го июля того же 1786 года, диакон Свято-Николаевской церкви г. Екатеринослава (т. е. Новаго Кайдака) Иван Слоновский рукоположен во священника к новостроющейся церкви во имя святыя мученицы Александры, в слободе Вышетарасовке.

 В сентябре 1788 г. слободы Вы-шетарасовки, владения графини Браницкой, жители ктитор Алексей Журавель, Матвей Осадчий, Марко Поперечний, Савва Юшка, Иван Гаркуша и другие, представили преосвященному Амвросию Екатеринославскому прошение, в коем писали: "По благословению бывшаго преосвященнаго Никифора, архиепископа Славенскаго и Херсонскаго, в слободе нашей церковь во именование святыя мученицы Александры заложена и уже постройкою начата, к которой, в разсуждении далекаго от окружных церквей разстояния, оным же бывшим преосвященным Ники-фором, священник Иоанн Слоновский, по необходимой надобности, рукоположен и как по довольному количеству в сей слободе людей и за нескорым той церкви постройкою окончанием, мы обще все в получении себе принадлежащих христианских треб, яко то исповеди и святаго причастия, особливо в великопостное весняное время, за разлитием реки и за отдаленности от приходов,—от Хортицкаго 40, а от Грушевскаго 20 верст, претерпеваем всекрайнейшую нужду; для того вашего преосвященства мы все той слободы поселяне единогласно просим, поколь наченшаясь в сей слободе нашей церковь в совершенное состояние придет, в состоящем в оной молитвенном доме повелеть священнику Иоанну Слоновскому для совершеннаго отправления божественной литургии и преподаяния нам треб, исповедывать и приобщать, и для сего выдать походной святый антиминс и о сем учинить ваше архипастырское благоразсмотрение". Согласно сей просьбе преосвященный Амвросий разрешил совершать богослужение в молитвенном доме; 26-го сентября 1788 года выдан был для сего благочиному, священнику Илье Клементидиеву походный, подвижный антиминс.
В июле месяце  1793 года Екатеринославское духовное Правление репортом доносило преосвященному Гавриилу, митрополиту
 Екатеринославскому; "От 24-го числа генваря сего года по резолюции покойнаго преосвященнаго Амвросия, архиепископа Екатеринославскаго, начавшаясь Екатеринославскаго уезда в слободе помещицы графини Браницкой Вышетарасовской Казанския Богоматери церковь строением совсем уже окончена и всеми принадлежащими церковными утварьми, вещами и сосудами снабдена, и учиненная при свидетельстве оной тем церковным вещам и утварям опись, за умертвием означеннаго преосвященнаго Амвросия представлена в Екатеринославскую духовную Консисторию, с прошением о освящении оной резолюции; однак за не получением оной, означенная церковь остается и по ныне без освящения; для того вашему высокопреосвященству Екатеринославское духовное Правление почтеннейше представляя, просит о освящении оной вашего архипастырскаго повеления". На основании сего репорта преосвященный Гавриил, митрополит Екатеринославский, резолюциею от 5-го августа 1793 года, благословил освятить новосооруженную в слободе Высшей Тарасовке деревянную церковь. 17 августа 1793 года из Консистории отправлен в Екатеринославское духовное Правление укам об этом; 5-го сентября получен в Правлении и объявлен, к исполнению, протоиерею Станиславскому.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

ПЕРША ЗАПОРОЗЬКА СІЧ - ТОМАКІВСЬКА

ПЕРША ЗАПОРОЗЬКА СІЧ - ТОМАКІВСЬКА      Територія сучасного міста Марганця зберігає пам’ять про славне запорозьке козацтво, адже саме тут колись знаходилася перша запорозька Січ – Томаківська.      Запорозьке козацтво – унікальне явище в історії Європи. Козаки звалися запорозькими від того, що мешкали на території Запорожжя (це сучасна Дніпропетровщина, Донеччина і Кіровоградщина). На найбільшій українській річці Дніпро, ближче до півдня країни, були великі пороги. Тоді Дніпровські пороги вважалися одним з нерукотворних чудес світу. Територія, що знаходилася за цими порогами, називалася ЗАПОРОЖЖЯМ. А козаки, які там перебували називали себе запорозькими, тобто такими, що знаходились на території за порогами. Тому варто розрізняти поняття – запорозький і запорізький. Запорозький – це той, що стосується історичного регіону Запорожжя. А запорізький – це сучасне означення, що позначає відношення до міста Запоріжжя (отримало місто таку назву лише в 1921 році).      Через те, що к

Карты: Екатеринославская губерния, Дикое поле, Великий Луг, город Марганец

В этом разделе Вы найдете старинные карты Дикого поля (Loca Desertra), Великого Луга, Днепровских порогов, Екатеринославской губернии и современные карты Запорожской и Днепропетровской области.  Дикое поле Дикое поле  1648г.

Трезвый взгляд на историю города Марганца

 Слышал звон, да не знает, где он? Город Марганец и его окрестности имеют интереснейшую историю. Связано это не только с богатыми залежами марганцевой руды, которые обнаружили в начале XIX века, но и благодаря своему местоположению. Издавна на этих землях жили и кочевали скифы, половцы, позже Запорожские казаки. Миллионы лет назад на месте современного города Марагнца   было море. Подтверждением этого служат находки горняков. Отложение морского дна на основе гранитых пластов спровоцировало образование марганцевой руды.  После уничтожение Запорожской Сечи многими землями владели помещики, дворяне, а также местное население, которое жило здесь издавна в старых хуторах, деревнях и сёлах. Проблема вопроса состоит в том, что некоторые краеведы и историки предвзято относятся к изучению истории, а именно к мнению других историков и используют лишь те источники, где информация является для них более выгодной. Предвзятость может быть как сознательная так и бессознательная. Остров Городище Созн